Zorgwijzer, wat is het GGZ-beleid in Nederland?

Voor informatie kijk op www.zorgwijzer.nl

Deze website geeft informatie over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, voorzover van belang voor de geestelijke gezondheidszorg (de GGZ).

Vanwege de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 2015, valt een groot deel van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er gelden een aantal uitzonderingen. Allereerst de langdurige GGZ, waarbij er aaneengesloten verblijf van drie jaar is, valt per 2015 onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Ook de jeugd-GGZ, deze valt per 2015 voor het grootste deel onder de Jeugdwet. Tot slot zijn er ook in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een aantal nieuwe taken opgenomen die betrekking hebben op de GGZ.

Voor informatie kijk op www.zorgwijzer.nl