WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Voor meer informatie kijk op www.wgbo.nl

Patiënten en hulpverleners hebben rechten en plichten. Deze staan vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO. De wet heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

De WGBO stelt regels voor:

  • het recht op informatie door de hulpverlener
  • toestemming voor een medische behandeling
  • inzage in het medisch dossier
  • geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener
  • het recht op privacy tijdens een medische behandeling
  • vertegenwoordiging van patienten die niet zelf kunnen beslissen

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Tips, checklists en handleidingen
De wet heeft ook een praktische vertaling gekregen in een aantal hulpmiddelen, zoals tips, checklists en handleidingen. Deze gaan over informatie en toestemming, dossier en bewaartermijnen en de toegang tot patiëntengegevens. Deze handleidingen staan op de site van de KNMG. Hier staan bijvoorbeeld ook tips voor patiënten voor het gesprek met een arts.

Programma: Zeven rechten voor de cliënt in de zorg
Op 23 mei 2008 hebben minister Klink en staatssecretaris Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het programma ‘Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: investeren in de zorgrelatie. De bewindslieden gaan in deze brief uitgebreid in op de versterking van de positie van de cliënt. Als bijlagen zijn het Visiedocument ‘(In) het belang van de consument’ van de Nza en de ‘Conclusies van de bijeenkomst cliëntenrechten op 18 februari 2008 in Utrecht’ toegevoegd.

Wettekst
De bepalingen over de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling staan in afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468) van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer informatie kijk op www.wgbo.nl