NSDSK, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

Voor meer informatie kijk op www.nsksk.nl

De NSDSK biedt een uitgebreid pakket van zorg, advies en begeleiding bij gehoorproblemen en bij ernstige spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. Wij bieden deze diensten zo mogelijk dicht bij huis. Zorgverbetering en zorginnovatie behoort tot één van onze kerntaken.

De afdeling Gezinsbegeleiding heeft haar behandel-groepen voor peuters met ernstige spraak – en taalmoeilijkheden uitgebreid tot acht locaties in Noord-Holland.

Het Audiologisch Centrum Holland Noord biedt diensten aan kinderen en volwassenen. Voor problemen met het gehoor en met de taal- en spraakontwikkeling biedt zij diagnostiek, revalidatie, advies, informatie en begeleiding. De NSDSK heeft inmiddels drie audiologische centra in Noord-Holland, Alkmaar, Den Helder en Haarlem.

De NSDSK is HKZ-gecertificeerd. De meerwaarde van deze certificering is dat onze dienstverlening voldoet aan een hoog kwaliteitssysteem en dat er een voortdurende afstemming is met cliënt en intermediairen. Voordeel van dit kwaliteitssysteem is de verbetercyclus met een continu proces van verbetering. Om dit kwaliteitscertificaat te behouden, vindt bij de NSDSK een jaarlijkse controle plaats. De cliënt kan vertrouwen op een juiste dienstverlening.

De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling voert wetenschappelijk onderzoek uit en ontwikkelt producten die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de afdeling Gezinsbegeleiding en van het audiologisch centrum. In samenspraak ontwikkelt zij producten, zoals taalaanbod bij slechthorende peuters of bij peuters met een cochleair implantaat of met ernstige spraak- en taalmoeilijheden en de daarbij passende ouderbegeleiding.

Op het gebied van de neonatale gehoorscreening fungeert de NSDSK als kenniscentrum voor de vroegtijdige opsporing van slechthorendheid bij kinderen. Zij geeft trainingen aan medewerkers in de jeugdgezondheidszorg die de neonatale gehoorscreening uitvoeren. Medewerkers van de afdeling Vroetijdige Onderkenning Gehoorstoornissen van de NSDSK geven nu ook trainingen op Aruba en Curaçao, zodat daar ook de neonatale gehoorscreening kan worden ingevoerd.

Voor meer informatie kijk op www.nsksk.nl