Movisie, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

Voor meer informatie kijk op www.movisie.nl

MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis.

Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale context als uitgangspunt.

Naast kennisoverdracht is kennisontwikkeling onze kracht. Kennis ontwikkelen doen we bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. Daarmee stroomt bestaande kennis beter door en ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten. We werken aan tal van projecten in samenwerking met onze doelgroepen. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken.

Vijf hoofdthema’s
De activiteiten van MOVISIE vallen onder de volgende thema’s:

 • Leefbaarheid
 • Vrijwillige inzet
 • Huiselijk en seksueel geweld
 • Kwetsbare groepen
 • Mantelzorg

Deze thema’s omvatten tal van onderwerpen, die op deze website allemaal aan bod komen (zie Kies een onderwerp).

Voor wie?
Alle organisaties die zich bevinden op het terrein van welzijn, zorg en sociale veiligheid kunnen bij MOVISIE terecht. Bijvoorbeeld:

 • gemeenten, provincies, departementen
 • vrijwilligersorganisaties
 • professionele zorgaanbieders
 • aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en activering
 • maatschappelijke instellingen
 • belangen- en zelforganisaties

Aansluiting Wmo
Het ontstaan van MOVISIE sluit goed aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet geeft gemeenten en lokale instellingen de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn, en voor de participatie van burgers. Een verantwoordelijkheid die vraagt om de juiste kennis als basis voor goede beslissingen.

Voor meer informatie kijk op www.movisie.nl