Trainingsaanbod

Care for Level heeft een trainingsaanbod op maat voor zorginstellingen. Wij zijn gespecialiseerd in trainingen voor uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden. In alle trainingen speelt de bejegening een prominente rol.

Bij de praktische toetsing van de voorbehouden en risicovolle handelingen maken wij gebruik van de protocollen van uw organisatie of van de protocollen van Vilans.

Klik op het gewenste item om het aanbod van Care for Level te bekijken. Staat de door u gewenste training niet in het overzicht, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontwikkelen namelijk ook trainingen op maat.

Toewijzing van het aantal accreditatiepunten is conform de voorwaarden van de V&VN.

Voorbehouden en risicovolle handelingen Medicatie Omgaan met agressie
 Tiltechnieken  (Hand)hygiëne experience   Verpleegkundig rekenen
  Teambuilding   Omgaan met .....

Care for Level zal voor de te verzorgen trainingen voor uw organisatie zorgdragen voor accreditatie bij de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

 

Care for Level is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Medewerkers van moeten bevoegd en bekwaam zijn in Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (VRH). Maar hoe organiseert u VRH-scholingen met steeds minder mensen en middelen?

De behoefte aan ondersteuning kan zeer divers zijn:

 • Klassikale scholing
 • Ondersteuning bij de praktische toetsing
 • E-learning
 • Spoedeisende trainingsvraagstukken

Bij al deze zaken kan Care for Level een rol hebben waarbij volledig wordt uitgegaan van uw wensen en behoeften. Het gaat namelijk om uw scholingsvraagstukken!

Aspecten waarmee Care for Level zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte zijn:

 • Training en/of praktische toetsing op een door u gewenste locatie, dit betekent minder reis- en verlettijd
 • Training en/of praktische toetsing op een door u gewenste tijd, dus buiten de pieken van de zorg
 • Praktische toetsing volgens een toetsingsschema voor zo weinig mogelijk verleturen
 • Praktische toetsing met uw protocollen
 • Deelnemers kunnen bij een training en/of praktische toetsing vooraf casuïstiek en vragen insturen
 • Persoonlijke aandacht voor de individuele deelnemer en organisatie
 • Flexibiliteit en snelheid van handelen op momenten dat het noodzakelijk c.q. wenselijk is
 • Care for Level biedt trainingen aan voor iedere voorbehouden en risicovolle handeling. Er wordt tijdens de trainingen zowel op de theoretische kennis als op de praktische bekwaamheid getoetst. In de trainingen kunnen uw eigen protocollen gebruikt worden.

  Te denken valt aan de vaardigheden die te maken hebben met:

  • Diabetes mellitus
  • Epilepsie
  • Infusie
  • Injecteren
  • Katheteriseren
  • Klysma toedienen en darmspoelen
  • Sondevoeding
  • Stomazorg
  • Wondverzorging en decubitus
  • Zuurstof toedienen
  • Zwachtelen

  Ook is het mogelijk dat deelnemers, om bevoegd en bekwaam te blijven, de theorie via e-learning tot zich nemen en door Care for Level praktisch getoetst worden. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de e-learning bij Care for Level afgenomen wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen, zoals locatie en tijden, van uw organisatie.

  Care for Level zal voor de te verzorgen trainingen voor uw organisatie zorgdragen voor accreditatie bij de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

 • De training Medicatie toedienen is een training voor medewerkers die geregeld medicijnen toedienen aan cliënten. De training heeft als uitgangspunt medewerkers bewust te maken van de gevaren en verantwoordelijkheden bij het toedienen van medicatie.

  Er wordt tijdens de training aandacht besteedt aan de theorie, echter de praktijk staat voorop.In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Wet BIG
  • Soorten medicijnen
  • Toedieningsvormen
  • Werking, bijwerking en wisselwerking van medicijnen
  • Vormen van medicijnen
  • Bewaren van medicijnen
  • Werken met protocollen
  • Observeren en rapporteren
  • Oefenen van vaardigheden van de verschillende toedieningsvormen

  De doelstellingen van de training worden in onderling overleg bepaald. Tijdens de training wordt er gewerkt met protocollen van uw organisatie. Een belangrijk onderdeel van de training is het inoefenen van de vaardigheden. Dit zal geschieden onder supervisie van de trainer.

  Voorafgaand aan de training ontvangt iedere deelnemer een schrijven met een aantal, op de training gerichte, vragen. De antwoorden op deze vragen worden door Care for Level in de training verwerkt.

 • Onderzoek leert dat ingrijpende ervaringen op het gebied van agressie of moeilijk hanteerbaar gedrag zowel geestelijk als lichamelijk ziekmakend kunnen zijn. Klachten die medewerkers uiten, variëren van slaapproblemen, angst- en paniekgevoelens en concentratieverlies tot verlies van interesse in werk en/of relaties, hobby´s en neerslachtigheid. Ingrijpende gebeurtenissen die niet goed zijn verwerkt, leiden niet alleen tot ziekteverzuim, maar hebben ook invloed op de collegialiteit en de kwaliteit van het werk.

  Het is belangrijk medewerkers door middel van deskundigheidsbevordering te wapenen tegen agressie, intimidatie en geweld. Kennis, bewustwording en oefeningen vormen hiervoor een goede basis. Door het samen trainen met collega´s, krijgt men begrip voor elkaar en kan er gewerkt worden aan een uniforme aanpak van agressie, intimidatie en geweld. De onderlinge betrokkenheid wordt zo vergroot.

  Er wordt tijdens de training aandacht besteed aan de verschillende vormen van agressie, verbaal en fysiek, gericht en ongericht, het herkennen van signalen van agressie en de beweegredenen van de agressor. Tevens komen de omgang met agressie in zijn algemeenheid alsmede  in specifieke situaties aan bod.Tijdens de training wordt de theorie behandeld echter de praktijk staat centraal.

  Het aantal dagdelen van 4 uur is afhankelijk van de wensen van de organisatie.Voorafgaand aan de training ontvangt iedere deelnemer een schrijven met een aantal, op de training gerichte, vragen. De antwoorden op deze vragen worden door Care for Level in de training verwerkt.

 • Tillen in de zorg komt veelvuldig voor. Werknemers in de gezondheidszorg lopen een groot risico op fysieke klachten, doordat ze cliënten veelvuldig moeten tillen en verplaatsen van een bed naar een stoel of van een stoel naar een bad of toilet. Om rugklachten bij zorgverleners te beperken en om letsel bij cliënten te bekomen zijn tiltechnieken van essentieel belang.

  De training tiltechnieken wordt op maat voor uw organisatie ontwikkeld, gericht op de situaties die voor uw medewerkers van essentieel belang zijn. Er wordt gewerkt met casuïstiek vanuit uw eigen praktijk. Er wordt tijdens de training aandacht besteed aan de theorie echter de praktijk staat voorop.

  Voorafgaand aan de training ontvangt iedere deelnemer een schrijven met een aantal, op de training gerichte, vragen. De antwoorden op deze vragen worden door Care for Level in de training verwerkt.

  In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Anatomie van de rug en rugspieren
  • Belasting van de wervelkolom
  • Houding bij liggen, zitten, heffen en dragen
  • Tilhulpmiddelen
  • Praktisch oefenen van de tilvaardigheden op locatie
 • De (hand)hygiëne experience is een confronterende DOE en ERVAAR workshop om deelnemers bewust te maken van het belang van goede (hand)hygiëne.

  In zorginstellingen overlijden jaarlijks honderden cliënten als gevolg van een zorggerelateerde infectie. (Hand)hygiëne is de belangrijkste pijler in de strijd tegen deze infecties.

  Omdat wij de overtuiging hebben dat je bewustwording van (hand)hygiëne niet via e-learning of andere theoretische scholing kunt leren, is deze experience ontwikkeld.

  De experience van 3 1/2 uur is, na een theoretische instructie, een aaneenschakeling van ervaren, doen, uitwisselen en ondergaan van de diverse aspecten van (hand)hygiëne.

  De beleving wordt nog groter door het werken met (kweek) materiaal van de eigen organisatie.

  De groepsgrootte bedraagt per bijeenkomst maximaal 25 personen. Er kan gekozen worden voor een bijeenkomst zonder en met een e-learning module. De e-learning module wordt afgesloten met een toets. Indien de toets met een voldoende wordt afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat.

  De training is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met (hand)hygiëne in relatie met de zorg voor de kwetsbare cliënt.

 • Zorginstellingen zijn zich er steeds meer van bewust dat het up-to-date houden van medische rekenvaardigheid bij medewerkers die belast zijn bij het uitzetten en toedienen van medicijnen. Goede rekenvaardigheden leveren een belangrijke bijdrage aan de cliëntveiligheid. Door medewerkers de juiste training en bijscholing te geven, kunnen zorginstellingen incidenten vóór zijn, en daarmee de patiëntveiligheid aanzienlijk verbeteren. In de training Verpleegkundig rekenen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basisrekenvaardigheden
  • Percentages en promilles
  • Injecteren
  • Infuusberekening
  • Oplossen en verdunnen
  • Voedingspomp
  • PCA-pomp
  • Zuurstof
  • Oefenen met praktijkvoorbeelden
 • Onder Teambuilding staan een aantal trainingen die allen te maken hebben met het beter laten functioneren van het team. Deze trainingen worden op maat ontwikkeld voor uw organisatie. Bij al deze trainingen wordt de theorie behandeld echter de praktijk staat centraal.

  De trainingen die Care for Level in het kader van Teambuilding aanbiedt zijn:

 • Omgaan met …. zijn een aantal trainingen die op maat ontwikkeld wordt voor uw organisatie. Bij al deze trainingen wordt de theorie behandeld echter de praktijk staat centraal.

  De trainingen die Care for Level in het kader van Omgaan met ….. aanbiedt zijn: